Kaplock Garderobe Reglement | Kaplock

Kaplock Garderobe Reglement

  1. Gebruik van de Kaplock garderobe geschiedt op eigen risico van de
    gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is
    niet van toepassing op overeenkomsten tussen de locatie en of Kaplock B.V.
    en gebruikers van de Kaplock garderobe.
  2. Voor gebruik van de garderobe wordt een variabele prijs gerekend die altijd
    hoger of gelijk is aan €1,-. Deze betaling dient digitaal met bijvoorbeeld PIN
    gedaan te worden bij de Muntenmaat op de locatie. Als item worden enkel
    geaccepteerd jassen. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen
    genomen worden, met uitzondering van handtassen.
  3. Gebruiker vrijwaart de locatie en Kaplock B.V. van schade die wordt
    veroorzaakt door de producten van Kaplock B.V. aan de door de gebruiker
    gebruikte items bij producten van Kaplock B.V.
  4. Bij verlies van de sleutel van de Kaplocks zal de locatie zich, na sluitingstijd
    of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te
    vinden. Indien geen sleutel kan worden getoond, is de locatie of Kaplock
    B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
  5. Uiteraard zal de locatie zich inspannen om alle items welke gebruikt worden
    in combinatie met de Kaplocks zorgvuldig te doen bewaken. De locatie en of
    Kaplock B.V. kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde
    onbeschadigd blijven.
  6. De locatie is niet aansprakelijk voor schade en of diefstal van de door
    gebruiker gebruikte items bij de Kaplocks, met uitzondering van schade
    veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van medewerkers van de locatie.
    Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De
    aansprakelijkheid van de locatie en Kaplock B.V. is te allen tijde beperkt tot
    euro 50 per gebruikt item aan de Kaplocks (inclusief de inhoud daarvan).
  7. Bij verlies of diefstal van de sleutel is de locatie gerechtigd euro 20,- in
    rekening te brengen voor het retourneren van de jas. Dit kan altijd pas na
    sluitingstijd of aan het einde van het evenement.