Kaplock Garderobe Reglement | Kaplock

Kaplock Garderobe Reglement

 1. Gebruik van de Kaplock garderobe geschiedt op eigen risico van de
  gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is
  niet van toepassing op overeenkomsten tussen de locatie en of Kaplock B.V.
  en gebruikers van de Kaplock garderobe.
 2. Voor gebruik van de garderobe wordt een variabele prijs gerekend die altijd
  hoger of gelijk is aan €1,-. Deze betaling dient digitaal met bijvoorbeeld PIN
  gedaan te worden bij de Muntenmaat op de locatie. Als item worden enkel
  geaccepteerd jassen. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen
  genomen worden, met uitzondering van handtassen.
 3. Gebruiker vrijwaart de locatie en Kaplock B.V. van schade die wordt
  veroorzaakt door de producten van Kaplock B.V. aan de door de gebruiker
  gebruikte items bij producten van Kaplock B.V.
 4. Bij verlies van de sleutel van de Kaplocks zal de locatie zich, na sluitingstijd
  of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te
  vinden. Indien geen sleutel kan worden getoond, is de locatie of Kaplock
  B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 5. Uiteraard zal de locatie zich inspannen om alle items welke gebruikt worden
  in combinatie met de Kaplocks zorgvuldig te doen bewaken. De locatie en of
  Kaplock B.V. kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde
  onbeschadigd blijven.
 6. De locatie is niet aansprakelijk voor schade en of diefstal van de door
  gebruiker gebruikte items bij de Kaplocks, met uitzondering van schade
  veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van medewerkers van de locatie.
  Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De
  aansprakelijkheid van de locatie en Kaplock B.V. is te allen tijde beperkt tot
  euro 50 per gebruikt item aan de Kaplocks (inclusief de inhoud daarvan).
 7. Bij verlies of diefstal van de sleutel is de locatie gerechtigd euro 20,- in
  rekening te brengen voor het retourneren van de jas. Dit kan altijd pas na
  sluitingstijd of aan het einde van het evenement.