ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KAPLOCK B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 70169306.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle – ook toekomstige – overeenkomsten (in welke vorm dan ook) in het kader waarvan Kaplock B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5121ML) Rijen aan Ericssonstraat 2, unit 5001, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70169306, hierna te noemen: “Kaplock”, producten levert / vervangt / uitbreidt / verhuurt / in gebruik geeft en / of diensten verricht en / of enige prestatie verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen en / of te verstrekken offertes / overeenkomsten / hoe ook genoemd (hierna: “aanbiedingen” of “overeenkomsten”), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. De wederpartij van Kaplock wordt hierna aangeduid als “Afnemer”.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. Op deze Voorwaarden kan door een ieder, die door Kaplock in het kader van de uitvoering van een overeenkomst wordt ingeschakeld, jegens Afnemer een beroep worden gedaan.
1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment – al dan niet door rechtelijke tussenkomst – geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand. De betreffende bepaling zal dan in overleg tussen Kaplock en Afnemer onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
1.6. Indien Kaplock niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kaplock in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Geen bepaling van deze Voorwaarden zal ten nadele van Kaplock worden uitgelegd uitsluitend vanwege het feit dat Kaplock verantwoordelijk was voor het opstellen van die betreffende bepaling.
1.8. Bij tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze Voorwaarden geldt dat de overeenkomst prevaleert boven deze Voorwaarden.
1.9. Indien in deze Voorwaarden de term “schriftelijk” wordt gebruikt, wordt hiermee ook bedoeld: correspondentie per e-mail of ander elektronisch medium, met uitzondering van SMS-, Whatsapp- en soortgelijke berichten.
1.10. Indien eenmaal op basis van deze Voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden zij ook voor toekomstige transacties, waarbij de meest recente versie van de Voorwaarden alsdan geldend zal zijn.
1.11. Mondelinge toezeggingen of afspraken zijn slechts bindend indien en voor zover Kaplock deze schriftelijk heeft bevestigd.
1.12. Indien de overeenkomst niet schriftelijk tot stand komt, geldt, behoudens tegenbewijs door Afnemer, de door Kaplock verstrekte schriftelijke bevestiging dan wel de factuur als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.
1.13. Kaplock behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Kaplock zal in dat geval Afnemer op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn en deel uitmaken van de contractuele relatie met Afnemer.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Kaplock zijn geldig tot 30 dagen na verzending van de aanbieding.
2.2. Kaplock kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de overeenkomst of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kaplock daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijken aanvaarding tot stand, tenzij Kaplock anders aangeeft.
2.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Financiële bepalingen

3.1. De door Kaplock opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s of in een andere door Kaplock schriftelijk overeengekomen valuta. Eventuele koersverschillen zijn voor risico van Afnemer, tenzij nader schriftelijk overeengekomen.
3.2. De door Kaplock opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden die Kaplock bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.
3.3. De door Kaplock opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale en gebruikelijke omstandigheden.
3.4. De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan in het verleden verstrekte kortingen.
3.5. De in een overeenkomst / aanbieding / Voorwaarden vermelde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en / of levering en / of uitvoering van de overeenkomst vallende lasten (van derden).
3.6. Kaplock behoudt zich het recht voor aan Afnemer een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in een of meer prijsbepalende factoren, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: arbeidsloon, premies, materialen, koerswijzigingen of prijswijzigingen die na het sluiten van de overeenkomst tussen Kaplock en Afnemer en voor de levering van producten door een (toe)leverancier aan Kaplock worden opgelegd. Dit geldt ook indien de voornoemde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
3.7. Indien de toepassing van lid 5 leidt tot een prijsverhoging van 10% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te beëindigen bij aangetekende brief binnen één week nadat Kaplock kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Deze bevoegdheid vervalt indien Afnemer niet binnen één week op de voorgeschreven wijze de overeenkomst beëindigt. Kaplock kan aan deze beëindiging haar werking ontnemen door de overeenkomst alsnog tegen de oorspronkelijke prijs gestand te doen.
3.8. Indien er zich na sluiting van de overeenkomst omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan Afnemer ten gevolge waarvan voor Kaplock kosten zijn ontstaan, is Afnemer gehouden deze aan Kaplock te voldoen.
3.9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kaplock niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.10. Afnemer is nimmer bevoegd om tot verrekening over te gaan, Kaplock is daarentegen wel bevoegd om haar vorderingen op Afnemer te verrekenen.
3.11. Kaplock factureert 100% van de plaatsings/ophangkosten van haar product bij opdracht. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóórdat de producten van Kaplock worden opgehangen dan wel geplaatst.
3.12. Betaling van overige facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.13. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt Afnemer, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5% per maand of de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in lid 10 genoemde betalingstermijn. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover voornoemde rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
3.14. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien Afnemer mededeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.
3.15. In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Kaplock, uit welke hoofde dan ook bij Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
3.16. Kaplock heeft te allen tijde het recht om van Afnemer zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien Afnemer niet in staat is zekerheid te stellen in die zin dat volledig aan de betalingsverplichting zal worden voldaan of niet in staat is de producten vooruit te betalen, dan heeft Kaplock het recht om de overeenkomst te ontbinden. Kaplock is dan niet aansprakelijk voor door Afnemer gemaakte kosten en / of geleden schade als gevolg van de ontbinding.
3.17. Alle door Kaplock te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. Hieromtrent behoeft Kaplock geen bewijs aan te voeren. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,–.
3.18. Indien Kaplock in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke incassokosten ook alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt (advocaatkosten en interne kosten daaronder begrepen) voor rekening van Afnemer.

Artikel 4: Levering | Algemeen

4.1. Onder levering wordt in deze Voorwaarden tevens verstaan: plaatsing/het ophangen van de producten van Kaplock.
4.2. Kaplock zal haar levertijden zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Deze levertijden gelden enkel als indicatie en nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3. Kaplock zal zich binnen de grenzen van haar kunnen inspannen om binnen de opgegeven tijd te leveren. Afnemer heeft bij afwijking van de levertijd in geen geval recht op enige schadevergoeding.
4.4. In het geval van niet-tijdige levering dient Kaplock schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Kaplock een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn van minimaal twee weken moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
4.5. Afnemer kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en / of de betaling van de producten weigeren.
4.6. De opgegeven (af)leveringstijden en / of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door Kaplock bestelde materialen en / of onderdelen.
4.7. Kaplock is gerechtigd in delen te leveren. Kaplock zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Indien deellevering op verzoek van Afnemer plaatsvindt, komen extra kosten (bijvoorbeeld opslag- of transportkosten) voor rekening van Afnemer.

Artikel 5: Levering | Producten

5.1. Indien Afnemer acceptatie van de producten weigert, komen de retourvracht, de opslagkosten en andere kosten voor rekening van Afnemer.
5.2. Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Afnemer is jegens Kaplock verplicht tot onmiddellijke ontvangstneming van de producten, wanneer deze hem worden aangeboden. Indien Afnemer de betreffende producten niet in ontvangst neemt, zal deze als geleverd gelden op het moment dat Kaplock deze heeft aangeboden, en houdt Kaplock de betreffende producten voor rekening en risico van Afnemer onder zich, terwijl Kaplock in dat geval tevens het recht heeft om aan Afnemer te factureren. Kaplock is niet verplicht om producten, die zij voor risico van Afnemer onder zich houdt, te verzekeren.
5.3. Afnemer zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale termijn. Indien Afnemer niet binnen voornoemde termijn afneemt, behoudens de situaties als besproken in artikel 11, is Afnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,- onverkort en naast het recht van Kaplock om – in afwijking van artikel art. 6:92 lid 2 BW – schadevergoeding te vorderen.
5.4. Kaplock is niet aansprakelijk voor de keuze van de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Kaplock zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kaplock het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kaplock aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan Kaplock worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet-tijdig en / of volledig aan Kaplock zijn verstrekt, heeft Kaplock het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
6.4. Afnemer dient Kaplock voorafgaand en schriftelijk te informeren over alle onderwerpen die voor Kaplock van belang zouden kunnen zijn, waaronder maar niet beperkt tot; een beoogde overname van zijn zaak, een wijziging van verhuurder (indien er een andere eigenaar van het pand is), een geplande verbouwing, vakanties en sluitingen, speciale evenementen.
6.5. Indien de gegevens als bedoeld in dit artikel niet volledig en / of niet juist blijken te zijn, heeft Kaplock het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Indien door Kaplock of door Kaplock ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kaplock de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7: Wijzigingen in de overeenkomst

7.1. Indien Afnemer na de totstandkoming van de overeenkomst een of meerdere voorwaarden van de overeenkomst wenst te wijzigen, is Kaplock gerechtigd de overeengekomen termijn en / of de overeengekomen prijs aan te passen of de uitvoering van de overeenkomst – geheel dan wel gedeeltelijk – te weigeren zonder hiertoe enige (schade-)vergoeding aan Afnemer verschuldigd te zijn.
7.2. Kaplock is niet verplicht een door Afnemer voorgestelde wijziging uit te voeren. De kosten die van dergelijke wijzigingen het gevolg zijn komen voor rekening van Afnemer en worden door Kaplock bij Afnemer via de alsdan geldende prijzen in rekening gebracht.
7.3. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot een wijziging laat de aanspraken van Kaplock op betaling onverlet.

Artikel 8: Beëindiging door Kaplock en Opschorting

8.1. Kaplock is – behoudens afwijkende dwingend rechterlijke bepalingen – bevoegd haar prestatie (waaronder ook te verstaan toekomstige prestaties) op te schorten dan wel te beëindigen indien:
a. Afnemer niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet;
b. Kaplock kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat Afnemer haar verplichting niet zal nakomen (bijvoorbeeld omdat er bij Kaplock het vermoeden bestaat dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de producten van Kaplock).
8.2. Kaplock is voorts bevoegd de overeengekomen betalingscondities eenzijdig te wijzigen en behoudt onverkort het recht om schadevergoeding te vorderen indien zich een situatie als genoemd in lid 1 zich voordoet.
8.3. Afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere redenen dan ook de nakoming van haar verplichtingen (waaronder begrepen betalingsverplichtingen) te weigeren of op te schorten.

Artikel 9: Klachten

9.1. Afnemer is verplicht om het door Kaplock geleverde / gepresteerde onverwijld na inontvangstneming / presentatie te keuren en vast te stellen of het product deugdelijk en conform het bepaalde in de overeenkomst is dan wel de werkzaamheden in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst zijn uitgevoerd.
9.2. Eventuele klachten zowel ten aanzien van de door Kaplock geleverde producten als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Kaplock te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden respectievelijk de factuur geacht geheel in overeenstemming te zijn met de overeenkomst of overeenkomstig de wensen van Afnemer te zijn, althans kan Afnemer geen vorderingen jegens Kaplock meer instellen jegens non-conformiteit.
9.3. Klachten met betrekking tot een bepaald product of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van Afnemer met betrekking tot andere producten, onderdelen en / of werkzaamheden van de overeenkomst onverlet.
9.4. Kaplock dient in staat te worden gesteld de stelling van Afnemer dat de door Kaplock geleverde producten / verrichtte werkzaamheden niet beantwoorden aan de overeenkomst, te controleren. Uit deze controle kan geen erkenning van de stelling van Afnemer worden afgeleid.
9.5. Indien Kaplock gevolg geeft aan een klacht van Afnemer, betekent dit niet dat Kaplock daarmee aansprakelijkheid aanvaardt.
9.6. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit, heeft Kaplock het recht om de door haar verrichte werkzaamheden en / of geleverde producten, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen hetgeen Afnemer verplicht de vergoeding te betalen.
9.7. Klachten leveren geen grond op tot het opschorten van enige betalingsverplichting door Afnemer.
9.8. Indien de klacht door Kaplock gegrond wordt bevonden, is Kaplock uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander naar de keuze van Kaplock, zonder dat Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Zowel bij vervanging als bij crediteren blijven dan wel worden de niet-conforme producten eigendom van Kaplock.
9.9. Afnemer kan geen rechten aan dit artikel ontlenen indien Afnemer het product waar de klacht betrekking op heeft:
a. in gebruik heeft genomen en /of;
b. zelf heeft bewerkt en / of herstelt, dan wel heeft doen bewerken en / of herstellen.

Artikel 10: Eigendom(svoorbehoud), pand en retentie

10.1. Aan Afnemer – uit welke hoofde dan ook – ter beschikking gestelde producten blijven te allen tijde eigendom van Kaplock.
10.2. Indien Afnemer met de nakoming van haar betalingsverplichting jegens Kaplock tekortschiet of indien Kaplock goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in haar verplichtingen tekort zal schieten, is Kaplock gerechtigd haar producten terug te nemen.
10.3. In het geval Kaplock haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kaplock en door Kaplock aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kaplock zich bevinden en die producten terug te nemen.
10.4. Indien derden beslag leggen op producten van Kaplock dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht:
a. De betreffende deurwaarder onmiddellijk te wijzen op het bestaan van de eigendomsrechten van Kaplock;
b. Kaplock zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.5. Afnemer verplicht zich de door Kaplock aan haar ter beschikking gestelde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Indien Afnemer aan Kaplock’s verzoek om informatie geen gevolg geeft, dan heeft Kaplock het recht om ervan uit te gaan, tenzij Kaplock anders weet, dat Afnemer de hiervoor bedoelde verzekeringen niet heeft afgesloten en mag Kaplock deze verzekeringen op kosten van Afnemer afsluiten, waartoe Afnemer Kaplock hiermede onherroepelijk machtigt.
Pand
10.6. Tussen Kaplock en Afnemer geldt dat ten behoeve van Kaplock op de producten (roerende – niet register – zaken) die Kaplock, of een derde voor haar, van Afnemer onder zich verkrijgt een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die Kaplock op Afnemer, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteit tot stand op het moment dat Kaplock het betreffende product onder zich krijgt.
Retentierecht
10.7. Kaplock kan een retentierecht uitoefenen op al het geen Kaplock voor of namens Afnemer onder zich heeft, zolang door Kaplock geleverde producten of diensten niet volledig door Afnemer zijn betaald en dit een aan Afnemer toerekenbare tekortkoming oplevert, vermeerderd met eventuele schade, waaronder rente en kosten die Afnemer aan Kaplock verschuldigd is of zal zijn.
10.8. Afnemer doet uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk afstand van haar eventuele retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 Burgerlijk Wetboek terzake de door Kaplock aan haar ter beschikking gestelde producten.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de andere partij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2. Voor Kaplock gelden in ieder geval de volgende situaties als overmacht: staking en / of langdurige ziekte van haar werknemers, wanprestatie en / of overmacht aan de zijde van (toe)leveranciers, vervoerders of andere derden, die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, terrorisme, oorlog of mobilisatie, een pandemie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf, storingen, netwerkonderbrekingen, alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd.
11.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4. Voor zover Kaplock ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kaplock gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Kaplock is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
12.2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kaplock, daaronder begrepen haar medewerkers.
12.3. Kaplock is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke het aantoonbare gevolg is van een aan Kaplock toerekenbare tekortkoming.
12.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kaplock aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kaplock toegerekend kunnen worden en
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
12.5. Kaplock is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder – in ieder geval maar niet uitputtend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.6. Kaplock is voorts onder andere niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan:
a. door montage(fouten);
b. doordat Kaplock is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
c. ten gevolge van door Kaplock verstrekte (mondelinge en schriftelijke) adviezen;
d. ten gevolge van eventuele (druk / schrijf)fouten in afbeeldingen, schetsen
(principes), tekeningen, details voor werken of gegevens die voorkomen in door Kaplock verstrekte producten / brochures, prijscouranten, circulaires, folders / reclames en andere soortgelijke documenten;
e. ten gevolge van het gebruik van de door Kaplock geleverde producten, al dan niet op de door Kaplock geadviseerde wijze;
f. ten gevolge van uitvoeringswerkzaamheden met door Kaplock geleverde producten, zoals verankering en bevestiging van de producten;
g. ten gevolge van diefstal en / of beschadiging van zaken (zoals doch niet uitsluitend jassen en tassen) bij gebruik van de producten van Kaplock;
h. ten gevolge van diefstal en / of beschadiging van zaken die zich in de jassen bevinden bij gebruik van de producten van Kaplock;
i. door toedoen van Afnemer of derden dan wel bij Afnemer of derden werkzame personen of door hen ingeschakelde personen;
j. bij overschrijding van leveringstermijnen die niet aan Kaplock zijn toe te rekenen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in geval van aanvullingen of wijzigingen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst of indien een (toe)leverancier niet tijdig aan Kaplock heeft geleverd of indien er sprake is van productievertragingen;
k. indien Afnemer zelf wijzigingen en / of aanpassingen en / of reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig is of wordt gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of gebruikshandleiding, dan wel op een andere wijze onoordeelkundig of nalatig is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd – waaronder de situatie dat het product wordt gebruikt in combinatie met enig product, dat niet door Kaplock is geleverd, terwijl het door Kaplock geleverde product zelf aan de overeenkomst beantwoordt – dan wel indien het geleverde is gebruikt op een wijze die door Kaplock redelijkerwijs niet was te verwachten, dan wel op juiste wijze is vervaardigd in overeenstemming met de instructies van Afnemer, en dit één en ander invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.
12.7. Indien Kaplock aansprakelijk kan worden gehouden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Kaplock afgesloten verzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Kaplock in verband met die verzekering draagt. Indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kaplock beperkt tot maximaal eenmaal de factuurbedrag, – althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft waarbij voor een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden geldt dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het factuurbedrag over de laatste zes maanden – met een maximum van € 10.000,–.
12.8. Met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden over klachten is bepaald, kan Kaplock slechts gedurende één jaar na datum aflevering / het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming / onrechtmatige daad in rechte worden aangesproken.
12.9. Indien Kaplock erkent dat zij toerekenbaar is tekortgeschoten / onrechtmatig heeft gehandeld, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn na deze erkenning aan Afnemer mede te delen dat zij kosteloos tot herstel van de prestatie zal overgaan. Bij het maken van deze keuze dient Kaplock in redelijkheid met de belangen van Afnemer rekening houden. Indien Kaplock alsnog binnen een redelijke termijn presteert, betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 13: Vrijwaring

13.1. Afnemer vrijwaart Kaplock voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen: de aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Afnemer verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke, de aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en /of de aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van producten die door Kaplock aan Afnemer zijn geleverd. Onder de reikwijdte van dit artikel vallen in ieder geval de aanspraken van klanten waarvan de jas is gestolen of is beschadigd en dit niet het gevolg is van handelen door Kaplock zelf.

Artikel 14: Ontbinding / einde van de overeenkomst

14.1. Kaplock kan de overeenkomst met Afnemer eenzijdig, per direct en zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder de verplichting tot betaling van een vergoeding aan Afnemer, geheel of gedeeltelijk ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door Afnemer van een op hem rustende verplichting een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien Afnemer niet-tijdig de prijs betaalt of terzake de materialen niet of niet-tijdig in ontvangst neemt;
b. indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Afnemer of op de producten van Kaplock beslag wordt gelegd;
c. indien de zeggenschap in Afnemer wijzigt;
d. indien de Afnemer zijn bedrijf stillegt;
e. indien de exploitatie naar het oordeel van Kaplock niet rendabel is;
f. indien de Afnemer afziet van plaatsing van vervangende producten van Kaplock;
g. indien de Afnemer zich niet gedraagt als goed huisvader en onder zijn toezicht schade wordt toegebracht aan de producten van Kaplock;
h. indien de Afnemer schade berokkent aan de belangen of de reputatie van Kaplock;
i. indien de Afnemer zich niet houdt aan de exclusiviteitsbepaling opgenomen in de overeenkomsten;
j. in geval Afnemer failliet wordt verklaard, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door Afnemer wordt verzocht om toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
k. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
l. in geval Afnemer niet voldoet aan een verzoek van Kaplock om zekerheid te verschaffen overeenkomstig artikel 3 lid 15;
m. indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van Afnemer.
14.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door Kaplock geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving, opslag- en transportkosten.
14.3. Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de leden hiervoor, ontslaat Afnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door Kaplock reeds geleverde producten en / of geleverde diensten en / of uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 15: Annulering

15.1. Kaplock kan Afnemer schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen betaling door Afnemer van een redelijke vergoeding voor het door Kaplock geleden verlies en de gederfde winst. Hieronder vallen in ieder geval de ophangkosten, een eventuele voor Afnemer gepersonaliseerde print- en productiekosten.
15.2. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door Afnemer, is Afnemer alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe geleverde producten / diensten en / of verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe geleverde producten / diensten en / of verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Afnemer.
15.3. Partijen treden in overleg omtrent eventuele verdere gevolgen.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1. Afnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2. Deze geheimhoudingsverplichting blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst.
16.3. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval niet verstaan:
a. informatie die op de datum van ondertekening van de overeenkomst reeds openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder schending door Afnemer van een op haar rustende geheimhoudingsplicht, en / of
b. informatie die Afnemer na ondertekening van de overeenkomst van een derde heeft verkregen die gerechtigd was deze ter beschikking te stellen aan Afnemer.
16.4. Kaplock en Afnemer garanderen elkaar over en weer dat met de vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding wordt omgegaan met de onder hen ressorterende gegevens.
16.5. Kaplock en Afnemer kunnen slechts op grond van enig wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak dan wel met toestemming van de andere partij voornoemde geheimhouding doorbreken. De andere partij is in de situaties zoals in dit lid omschreven niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is eveneens niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17: (Intellectueel) eigendom

17.1. Kaplock is rechthebbende op alle (intellectuele) eigendomsrechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst door Afnemer.
17.2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, met betrekking tot de producten die Kaplock ontwikkelt, dan wel gebruikt, in het kader van zijn aanbieding en/of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst berusten, althans komen te berusten, bij de Kaplock.
17.3. Het is Afnemer verboden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen (bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst), om producten, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, waaronder aanbiedingen, ontwerpen en tekeningen, computerprogramma’s alsmede studies, werkwijzen, adviezen, contracten en overige geestesproducten – al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te gebruiken of aan derden ter hand te stellen.

Artikel 18: Boetebeding

18.1. Op overtreding van Afnemer van enige bepaling van deze Voorwaarden, maar in ieder geval een verplichting die voortvloeit uit artikel 16 en/of artikel 17, dan wel de overeenkomst waarvan de Voorwaarden onderdeel uit maken, staat een direct opeisbare boete van € 500,– per overtreding en € 1.000,– voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,– en onverminderd het recht van Kaplock om – in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW – naast de boete de werkelijk geleden schade en nakoming te vorderen.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle overeenkomsten die Kaplock sluit, is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende producten.
19.2. Alle geschillen die tussen Kaplock en Afnemer ontstaan, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg staat, in eerste aanleg beslist door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, onverminderd de bevoegdheid van Kaplock om Afnemer in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.